لباس های ايزوله توليد شده در كارخانجات شركت صنايع فرش و موكت بابل چند بار مصرف هستند

و در آب و وايتكس ضدعفونى ميشوند. وزن محصول 100 الى 105 گرم در متر مربع ميباشد .

.