ماسک تنفسی و لباس های ايزوله توليد شده در كارخانجات شركت صنايع فرش و موكت بابل

.