زیر لیوانی

از جنس چرمی و بسیار مناسب برای اداره ها و منازل برای جلوگیری از لک شده زیر  لیوان