كول باكس:

کول باکس بيست و دو ليترى بصورت دو لايه توليد ميشود 🍇 بين دو لايه عايقهاى مخصوص قرار ميگيرد تا پرت حرارتى و برودتى به حداقل برسد